Rejestracja Placówki Oświatowej

REJESTRACJA NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Najważniejsze informacje


Niepubliczne placówki oświatowe stają się coraz bardziej popularne. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, poszukujących możliwości dokształcenia. Dowiedz się, jak krok po kroku wygląda rejestracja niepublicznej placówki oświatowej w Warszawie.

 

Rejestracja niepublicznej placówki oświatowej – od czego zacząć?

Jak w każdym przypadku, tak i podczas rejestracji niepublicznej placówki oświatowej konieczne jest przygotowanie odpowiedniego planu działania. Cały proces, aż do uzyskania wpisu, wymaga bowiem dopełnienia licznych formalności. Niezbędne jest zatem określenie, jaka będzie dokładna oferta danej placówki niepublicznej, do kogo będzie ona kierowana, przez kogo prowadzona będzie placówka i gdzie będzie zlokalizowana. Poniżej znajdziesz szczegółowy poradnik, z którego dowiesz się, jak krok po kroku dokonać rejestracji niepublicznej placówki oświatowej w Warszawie.

Kto może założyć i prowadzić niepubliczną placówkę?

Jedna z najważniejszych informacji dotyczy tego, kto może założyć niepubliczną placówkę oświatową. Otóż dokonać tego mogą:

 • osoby fizyczne, pod warunkiem, że są pełnoletnie i mają pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • osoby prawne, takie jak stowarzyszenia, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa państwowe, samorządy, wyższe szkoły niepaństwowe czy fundacje.

Co obejmuje ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Warszawie?

Jeśli chodzi o ewidencję placówek niepublicznych w Warszawie, obejmuje ona między innymi:

 • przedszkola i punkty przedszkolne,
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
 • szkoły i placówki specjalne,
 • placówki kształcenia praktyczne i kształcenia ustawicznego,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • poradnie psychologiczne i pedagogiczne.

 

Zgłaszanie do ewidencji placówek niepublicznych Warszawa – wymagane dokumenty

Jedna z najważniejszych kwestii dotyczy dokumentów, które są wymagane podczas ubiegania się o wpis do ewidencji placówek niepublicznych w Warszawie. Niezbędne będzie złożenia między innymi zgłoszenia do ewidencji.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać następujące informacje:

 • nazwę placówki niepublicznej,
 • typ i rodzaj placówki,
 • w przypadku szkoły, która będzie prowadzić kształcenie zawodowe, niezbędne jest również określenie szczegółowej listy zawodów, zgodnie z nazwami zawodów określonymi w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,
 • gdzie będzie znajdowała się siedziba placówki,
 • gdzie będą zlokalizowane inne miejsca, w których prowadzone będą zajęcia dodatkowe,
 • informacje o osobie/ osobach, które będą prowadziły placówkę (dane osobowe i kontaktowe),
 • datę, w której placówka rozpocznie działalność,
 • wypełniony formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – formularz ten znaleźć można na stronach samorządowych.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe,
 • listę pracowników pedagogicznych wraz z informacjami na temat posiadanych przez nich kwalifikacji,
 • w przypadku szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, która ubiega się o uprawnienia szkoły publicznej, konieczne jest dołączenie zobowiązania do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej,
 • w przypadku szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, a także ośrodków wychowawczych, należy także dołączyć pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 • w przypadku szkół zawodowych należy dołączyć pozytywną opinię Ministra Zdrowia,
 • opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie.

 

Do zgłoszenia należy również dołączyć informacje o warunkach lokalowych. Chodzi tu przede wszystkim o określenie, czy w miejscu, w którym będzie odbywało się kształcenie, jest całkowicie bezpieczne. Zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe miejsce takie powinno zapewniać:

 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

 

Uwaga! Szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów znaleźć można w Art. 168 Ustawy Prawo Oświatowe.

Czas oczekiwania na wpis do ewidencji placówki niepublicznej w Warszawie

Decyzja o tym, czy wnioskodawca uzyska wpis do ewidencji placówek niepublicznych w Warszawie, wydawane jest w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia. W przypadku braku dokumentów lub niespełniania przez placówkę obowiązujących norm prawnych, możliwe jest odrzucenie zgłoszenia.

 

Rejestracja niepublicznej placówki oświatowej – sala szkoleniowa Warszawa

Planujesz założenie placówki niepublicznej, jednak nadal nie udało Ci się znaleźć odpowiedniego lokalu? Stacja Wiedzy oferuje sale szkoleniowe w Warszawie do rejestracji niepublicznej placówki oświatowej. Nasza sala szkoleniowa w Warszawie pozwala na rejestrację niepublicznej placówki oświatowej, co potwierdzają pozytywne opinie Sanepidu i Straży Pożarnej. W związku z tym gwarantujemy spełnienie wymagań sanitarnych i PPOŻ wraz z  uwzględnieniem dokumentacji, która jest niezbędna w procesie rejestracji.

Dokumentacja zawiera: 

 • projekt pomieszczeń wraz z opinią przeciwpożarową z podpisem upoważnionej osoby,
 • opis lokalu wraz z rysunkami rzutów i przekrojów przedmiotowych pomieszczeń placówki z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń,
 • założenia funkcjonalno-programowe placówki,
 • badanie bakteriologiczne wody,
 • protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym,
 • protokół z pomiarów wydajności i hałasu instalacji wentylacji mechanicznej,
 • umowę na wywóz śmieci.

 

Jak wygląda współpraca? Odbywa się ona na zasadzie comiesięcznego abonamentu. Udostępniamy także biuro i salę szkoleniową w Warszawie. Mamy nadzieję, że dzięki temu rejestracja placówki niepublicznej przebiegnie o wiele bardziej sprawnie. Zapewniamy również niezbędną pomoc podczas rejestracji niepublicznej placówki oświatowej w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu – nasi eksperci udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania!

biuro@salastacjawiedzy.pl | +48 602 306 855